Edukacja matematyczna – klasa 2

Uczeń kończący klasę II:

W zakresie stosunków przestrzennych:

 • doskonali umiejętność wyznaczania kierunków na kartce papieru i w przestrzeni: na lewo – na prawo, do przodu –do tyłu, na dół – do góry;
 • rozpoznaje kierunki pośrednie, np. w górnym prawym rogu, z lewej strony w dolnym rogu;
 • ocenia odległość między obiektami; mierzy linijką niewielkie odległości;
 • posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos;

W zakresie cech wielkościowych:

 • porównuje wielkości liczb i porządkuje je w ciągach rosnących lub malejących;

W zakresie rozumienia liczb i ich własności:

Liczby w zakresie 100

 • poznaje kolejne liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi;
 • porównuje liczby i porządkuje je w ustalonej kolejności rosnącej bądź malejącej
 • rozumie dziesiątkowy system zapisywania liczb; wskazuje w liczbie cyfry dziesiątek i cyfry jedności;

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000

 • zapisuje liczby trzycyfrowe cyframi;
 • wskazuje w liczbie trzycyfrowej cyfr: jedności, dziesiątek, setek;
 • porównuje liczby; porządkuje je w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące;

W zakresie posługiwania się liczbami:

Działania na liczbach w zakresie 100

 • dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) liczb dwucyfrowych bez przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 + 4, 42 + 5, 68 + 2 oraz 23 – 3, 54 – 3, 60 – 5;
 • dodaje (odejmuje) liczby jednocyfrowe do (od) dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego, np. 26 + 8, 81– 9;
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe bez przekroczenia progu dziesiątkowego, np. 20 + 30, 21 + 30, 21 + 35 oraz 60 – 20, 42 – 30, 95 – 43;
 • dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego, np. 26 + 38, 42 – 15;
 • mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia do 50;
 • zna związki dodawania z odejmowaniem oraz mnożenia z dzieleniem; rozwiązuje równania z niewiadomą w postaci okienka; ilustruje je na grafach;

Działania na liczbach w zakresie 1000

 • wykonuje cztery działania arytmetyczne na liczbach trzycyfrowych bez przekraczania progu dziesiątkowego;

W zakresie czytania tekstów matematycznych:

 • rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone;
 • dokonuje analizy treści zadań;
 • zapoznaje się z różnymi metodami rozwiązywania zadań tekstowych;
 • przedstawia strukturę zadania tekstowego na rysunku schematycznym;

W zakresie pojęć geometrycznych:

 • rozróżnia figury z grupy wielokątów: trójkąty, czworokąty, pięciokąty, sześciokąty; bada ich cechy; dostrzega ich kształty w otoczeniu;
 • zna pojęcia: trójkąt, kwadrat, prostokąt; bada charakterystyczne cechy tych figur; dostrzega cechy wspólne i cechy różniące;
 • rysuje odcinki o podanej długości; mierzy długości wskazanych odcinków;

W zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych:

Zbiory

 • grupuje przedmioty według jednej cechy, dwóch lub kilku cech;
 • tworzy zbiory przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem;
 • tworzy zbiory liczb, np. zbiór liczb jednocyfrowych, zbiór liczb dwucyfrowych, zbiór liczb parzystych (w aktualnie realizowanym zakresie liczbowym);
 • wykorzystuje szachy lub gry planszowe do rozwijania myślenia i rozumienia zasad;

W zakresie pomiarów:

Czas kalendarzowy

 • wymienia nazwy kolejnych dni tygodnia; kształci rozumienie, że tydzień to 7 dni; że upływ tygodnia można odliczać od dowolnego dnia, np. od środy do środy, od piątku do piątku, i zawsze wymienimy wszystkie dni tygodnia;
 • podaje nazwy aktualnej pory roku;
 • wymienia nazwy kolejnych miesięcy; zapisuje daty;
 • stosuje znaki rzymskie do zapisywania dat;
 • rozwiązuje zadania na obliczanie upływu czasu kalendarzowego;

Czas zegarowy

 • odczytuje z tarczy zegarowej pełne godziny w systemie 24-godzinnym;
 • zna pojęcie minuty; odczytuje godziny i minuty np. piętnaście minut po godzinie szóstej, za dwadzieścia minut godzina czwarta;
 • poznaje pojęcia: doba, godzina, minuta, kwadrans;
 • dokonuje prostych obliczeń zegarowych;

Długość

 • mierzy długość różnych przedmiotów linijką, metrem krawieckim, stolarskim;
 • rysuje i mierzy długość odcinków;
 • porównuje długość mierzonych odcinków;
 • zna pojęcie metr;

Masa

 • waży na wadze szalkowej; odważniki 1 kg, 2 kg, 5 kg.
 • odważa żądaną ilość towaru; dosypuje, odsypuje, doprowadza wagę do równowagi;
 • zna pojęcie dekagram;
 • dokonuje prostych obliczeń wagowych;

Pojemność

 • odmierza płyny naczyniami i używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • dokonuje prostych obliczeń, w których występują pełne litry;

Temperatura

 • odczytuje wskazania termometru zaokiennego i pokojowego;
 • oblicza różnicę temperatur;

Obliczenia pieniężne

 • rozumie siłę nabywczą poszczególnych monet i banknotów;
 • rozwiązuje zadania na różnorodne obliczenia pieniężne;
 • rozumie pojęcia: cena, wartość zakupu, reszta;