Egzamin Ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

Informacje o Egzaminie Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać

Egzamin ósmoklasisty zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w maju i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, 90 min

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE (długopis niezmazywalny z czarnym tuszem oraz linijka) oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

Do sali egzaminacyjnej mogą wejść tylko osoby mające legitymację szkolną lub dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości

W dniu egzaminu należy się wstawić najpóźniej o godzinie 8.30.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego. Przykładowe pierwsze i drugie strony arkuszy z języka polskiego, matematyki i angielskiego znajdują się poniżej:

[ngg src=”galleries” ids=”24″ display=”basic_thumbnail”]

Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
przykładowe arkusze egzaminacyjne,
arkusze egzaminu próbnego,
zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 6 lipca 2023 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty- 7 lipca 2023 r.