Egzamin Ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023/2024

W terminie głównym1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek)godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa)godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek)godz. 9:00
W terminie dodatkowym1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów

Informacje o Egzaminie Ósmoklasisty

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w maju i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, 90 min
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Na egzaminie każdy z uczniów powinien mieć długopis lub pióro obowiązkowo z czarnym tuszem. Na teście z matematyki można mieć linijkę.
 • Każdy zdający egzamin może też mieć przy sobie butelkę wody. Jednak należy pamiętać o tym, że powinna stać przy nóżce stolika.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • Do sali egzaminacyjnej mogą wejść tylko osoby mające legitymację szkolna lub dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości.
 • W dniu egzaminu należy się wstawić najpóźniej o godzinie 8.30.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 • Każdy uczeń po zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej może zdobyć maksymalnie 200 punktów:
  – maksymalnie 100 za wynik egzaminu ósmoklasisty,
  – maksymalnie 100 za oceny na świadectwie.
 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
 • Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również:
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne,
  • arkusze egzaminu próbnego,
  • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
  • arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasity w latach 2019-2023
 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
 • Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2024 r.
 • Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty- 3 lipca 2024 r.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są również:
przykładowe arkusze egzaminacyjne,
arkusze egzaminu próbnego,
zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2023