Stowarzyszenie

Informacje Podstawowe

STOWARZYSZENIE INICJATYWA EDUKACYJNA „NASZE ŻELAZNO”
KRS 0000307518
NIP 8831810409
REGON 020772477
Żelazno 101, 57-361 Żelazno, Polska
Tel. / fax: +48 74 868 93 11
E-mail: [email protected]

Cele działania:

 • Wspieranie naukowe, finansowe i rzeczowe polskich przedszkoli, szkół i uczniów.
 • Organizacja i rozwijanie kształcenia dla dzieci, w szczególności w wieku przedszkolnym, jak i dorosłych, w tym kształcenia ustawicznego i orientacji zawodowej.
 • Rozwijanie i stymulowanie przedsiębiorczości, także wśród młodzieży.
 • Pomoc doradcza i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, ich pracowników i związków tych podmiotów.
 • Promocja, wdrażanie i finansowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych we wszelkich instytucjach życia społecznego i gospodarczego.
 • Wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju regionalnego, szczególnie obszarów wiejskich i małych miast.
 • Zapobieganie wykluczeniom z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego zagrożonych grup społecznych, także inwalidów i niepełnosprawnych.
 • Promocja i krzewienie zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
 • Wspieranie merytoryczne, rzeczowe i finansowe inicjatyw społecznych, zwłaszcza organizacji pozarządowych.
 • Animowanie, promowanie i koordynowanie współpracy sektorów publicznego, pozarządowego i biznesu na rzecz dobra publicznego.
 • Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, aktywności obywatelskiej i edukacja w zakresie praw obywatelskich.
 • Inicjowanie, wspieranie i udział w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz ich agend, zgodnych z misją i celami stowarzyszenia.
 • Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności.
 • Informowanie o rozwiązaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych w unii europejskiej oraz o członkostwie Polski w strukturach UE, szczególnie w kontekście obranych celów działania stowarzyszenia.