Edukacja polonistyczna – klasa 2

Lektury:

TytułAutor
AsiuniaJoanna Papuzińska
Cukierku, ty łobuzieWaldemar Cichoń
CalineczkaHans Christian Andersen
Zaczarowana zagrodaAlina i Czesław Centkiewiczowie
Wars i Sawaoprac. Marta Berowska, Magdalena Grądzka
Wiersze „Ptasie plotki”, „Przyjście wiosny”Jan Brzechwa
Lektury w klasie 2

Uczeń kończący klasę II:

W zakresie słuchania:

 • słucha wypowiedzi nauczyciela, innych uczniów, nagrań audycji i aktorów jako przykładów właściwego wysławiania się w języku ojczystym;
 • uważne słucha czytanych krótkich tekstów w celu zapamiętania, a następnie jak najwierniejszego odtworzenia ich treści;
 • odważnie pyta o znaczenie niezrozumiałych słów używanych przez nadawcę informacji;
 • zachowuje kulturę słuchania – życzliwe nastawienie do mówiącego; uszanowanie wyrażanych przez niego poglądów; cierpliwe wysłuchanie wypowiedzi do końca;

W zakresie mówienia:

 • rozmawia z nauczycielem i dziećmi, stawia pytania;
 • swobodnie, samorzutnie wypowiada się całymi zdaniami. Używa zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; wypowiada własne zdanie w dyskusji;
 • dobiera słowa adekwatne do rodzaju i intencji wypowiedzi: przeprosin, zaproszenia, pochwały, nagany, odmowy, nakazu;
 • opowiada treści obrazków i historyjek obrazkowych; nadaje tytuły pojedynczym obrazkom i historyjkom, jest wdrażany do zwięzłego ujmowania treści;
 • opowiada własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend;
 • układa opowiadania twórcze, np. podaje inne zakończenie utworu, dalsze losy bohatera;
 • opisuje przedmioty z otoczenia lub przedstawione na obrazku;
 • wygłasza z pamięci wiersze i krótkie fragmenty prozy;
 • dba o kulturę mówienia – dobieranie właściwych słów i zwrotów, odpowiedzialność za słowa, mówienie prawdy;

W zakresie czytania:

 • czyta i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów; doskonali umiejętność poprawnego czytania głośnego, indywidualnego i zbiorowego;
 • czyta całościowo wyrazy; płynnie czyta teksty złożone z krótkich zdań;
 • podczas czytania uwzględnia znaki przestankowe: kropki, przecinki, pytajniki i wykrzykniki;
 • cicho czyta ze zrozumieniem;
 • oddaje głosem nastrój wiersza;
 • wyszukuje w tekście podane wyrazy, zwroty, fragmenty zabawne, smutne;
 • czyta z podziałem na role;
 • wspólnie czyta fragmenty lektur wybranych przez nauczyciela;
 • chętnie czyta samodzielnie lektury oraz czasopisma dziecięce;
 • zwraca uwagę na higienę czytania (właściwa postawa, oświetlenie);

W zakresie pisania:

 • doskonali kształt i czytelność pisma: poprawne łączenie liter w wyrazach, zachowanie proporcji liter wielkich i małych, rozmieszczanie liter i wyrazów w liniaturze; odstępy między wyrazami w zdaniu;
 • przepisuje wyrazy i krótkie zdania (przepisywanie połączone z uzupełnianiem tekstu.)
 • układa wyrazy i zdania z rozsypanek sylabowych i wyrazowych;
 • pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy z określoną trudnością ortograficzną oraz krótkie teksty, omówione wcześniej na zajęciach;
 • zbiorowo i indywidualne układa oraz zapisuje zdania na dany temat;
 • zbiorowo i indywidualnie redaguje i pisze życzenia oraz listy do innych dzieci;
 • zbiorowo redaguje opowiadania na podstawie wydarzeń lub obrazów;
 • wspólnie redaguje i zapisuje kilkuzdaniowe opowiadania;
 • indywidualnie pisze życzenia, listy, zaproszenia i ogłoszenia;
 • tworzy i pisze swobodne teksty;

W zakresie ortografii:

 • utrwala pisownię wyrazów z dwuznakami oraz liter oznaczających spółgłoski miękkie (zmiękczenie przez kreskę oraz przez i);
 • pisze wyrazy z ę i ą występujące w omawianych tekstach;
 • pisze wyrazy z utratą dźwięczności na końcu wyrazu (sad, chleb);
 • pisze wyrazy z ó i rz wymiennym; tworzy rodziny wyrazów dla uzasadnienia ich pisowni;
 • pisze wyrazy z ó i rz niewymiennym oraz wyrazy z h;
 • rozdziela pisownię przyimka z rzeczownikiem;
 • utrwala pisownię wyrazów wielką literą; początek zdania, imiona, nazwiska, nazwy miast, państw;
 • pisze poprawnie najczęściej używane skróty: ulica – ul., numer – nr, strona – s., rok – r.;
 • zna alfabet i praktyczne jego zastosowanie we wspólnym wyszukiwaniu wyrazów w słowniczku ortograficznym;

W zakresie kształcenia językowego:

 • rozpoznaje zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające, rozkazujące.
 • rozpoznaje litery, głoski i sylaby w wyrazie; wyrazy w zdaniu, spółgłoski i samogłoski;
 • rozpoznaje rzeczowniki jako nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy; rodzaje rzeczownika: męski, żeński, nijaki oraz liczby rzeczownika: pojedyncza, mnoga;
 • rozpoznaje czasowniki jako wyrazy oznaczające czynności; liczby czasownika: pojedyncza, mnoga;
 • rozpoznaje przymiotniki jako wyrazy oznaczające cechy; określa rodzaj przymiotnika;

W zakresie wiedzy o literaturze:

 • wyodrębnia w utworze literackim postaci, zdarzenia, miejsce i czas akcji;
 • wspólnie ustala kolejność wydarzeń; porządkuje i uzupełnia plan wydarzeń;
 • określa nastrój utworu; wskazuje w nim fragmenty humorystyczne, smutne, budzące strach, wzruszające;
 • próbuje określić, w jaki sposób autor przedstawił dany nastrój;
 • rozpoznaje zwrotki w wierszu; rozpoznaje i tworzy rymy; dostrzega piękno i swoistość języka poezji;
 • wartościuje postaci i zdarzenia w utworze;

W zakresie słownictwa:

 • systematycznie wzbogaca czynne słownictwo;
 • wyszukuje wyrazy o podobnym lub przeciwnym znaczeniu; tworzy łatwe wyrazy pochodne; wyrazy wieloznaczne, np. zamek;
 • poznaje i rozumie przysłowia związane z porami roku (np. Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.) i z zachowaniem ludzi (np. Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.);

W zakresie samokształcenia:

 • próbuje samodzielnie zapisywać nowo poznane wyrazy;
 • próbuje samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji, np. słownika ortograficznego;