Edukacja przyrodnicza – klasa 2

Uczeń kończący klasę II:

W zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:

 • rozróżniania i podje nazwy warzyw, drzew owocowych;
 • wymienia nazwy ich części oraz wskazuje części jadalne ;
 • zna sposoby przechowywania warzyw i owoców ;
 • rozpoznaje i podaje nazwy ozdobnych roślin kwiatowych;
 • rozpoznaje po liściach i owocach wybrane drzewa i krzewy;
 • zna prace pielęgnacyjne w sadzie i ogrodzie;
 • wie jakie są zwierzęta hodowane przez człowieka (ssaki: krowa, owca, koza, koń, świnia, królik;
 • zna nazwy i wygląd zwierząt dorosłych i młodych; zna sposób ich poruszania się i odżywiania;
 • rozpoznaje głosy wydawane przez ptactwo domowe: kura, gęś, kaczka, indyk;
 • wie jakie ptaki pozostają na zimę w Polsce, a jakie odlatują do ciepłych krajów;
 • zna sposób odżywiania się zwierząt;
 • wie jakie jest znaczenie zwierząt hodowlanych ;
 • zna kilka zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: ich wygląd, sposób odżywiania i przygotowanie się do przetrwania zimy (wiewiórka, lis, zając, sarna, dzik, niedźwiedź, borsuk, kret, żaba); wie jakie są zagrożenia ze strony człowieka (kłusownictwo);
 • zna wybrane zwierzęta i rośliny łąkowe: bratek polny, jaskier, mniszek lekarski, stokrotka, koniczyna; zając, mysz, liczne owady, niektóre ptaki;

W zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku:

 • dba o zdrowie i schludny wygląd;
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie i w szkole;
 • przestrzega zakazu zabaw w miejscach niedozwolonych;
 • rozumie znaczenie ruchu dla rozwoju organizmu;
 • świadomie przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych;
 • rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi;
 • rozumie czym jest bezpieczeństwo w Internecie;
 • zna ważne telefony i sposoby zawiadamiania o zagrożeniach i wypadkach;

W zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej:

 • zna nazwę swojej miejscowości, ulicy;
 • zna osobliwości fauny i flory swojej miejscowości;
 • zna tradycje, obyczaje i obrzędy regionalne;
 • wskazuje ważniejsze urzędy, zakłady usługowe ;
 • wskazuje na mapie fizycznej granice Polski, główne miasta, rzeki;
 • zna wybrane krainy geograficzne Polski;
 • odczytuje podstawowe znaki kartograficzne; wie czym jest legenda mapy;
 • obserwuje , nazywa i rozumie zjawiska atmosferyczne (temperatura, wiatr, opady) w czterech porach roku;

W zakresie wiedzy o naszej planecie Ziemi:

 • rozumie, że Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół Słońca;
 • dostrzega wspólne cechy ludzi żyjących na naszej planecie, dostrzega cechy różniące ludzi, rozumie potrzebę tolerowania ludzi mimo różnic, reaguje na krzywdę drugiego człowieka;
 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego, oszczędzania wody, elektryczności, zbierania surowców wtórnych, segregowania odpadów.