Edukacja społeczna – klasa 2

Uczeń kończący klasę II:

W zakresie rozumienia środowiska społecznego:

 • dostrzega swoją indywidualność w sferze:
  • fizycznej
  • zmysłowej
  • emocjonalnej
  • intelektualnej
 • potrafi odkrywać swoje możliwości w toku działania;
 • identyfikuje się z rodziną i jej tradycjami;
 • tworzy życzliwe więzi rodzinne poprzez:
  • okazywanie miłości członkom rodziny; darzenie szacunkiem rodziców i dziadków;
  • pamiętanie o uroczystościach rodzinnych, składaniu życzeń, wręczaniu upominków;
  • odczuwanie i okazywanie radości i dumy z osiągnięć zawodowych rodziców i dziadków;
  • dostrzeganie i rozumienie potrzeb członków rodziny;
 • podejmuje i wypełnia obowiązki domowe: ––
  • wypełnia stałe obowiązki domowe bez przypominania;
  • utrzymuje porządek w swoim pokoju; wspólnie troszczy się o estetykę mieszkania i otoczenia;
  • stara się ponosić odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania i powierzone obowiązki;
 • jako członek społeczności szkolnej:
  • systematyczne poznaje prawa i obowiązki ucznia; pomaga w przygotowaniu pomocy dydaktycznych; sumienne pełni dyżury w klasie; szanuje podręczniki, przybory szkolne, sumienne wykonuje powierzone zadania; odpowiednie zachowuje się w klasie, w szatni, szkolnej świetlicy, bibliotece itp.
  • wykazuje ciekawość poznawczą i cierpliwość w dochodzeniu do wiedzy;
  • traktuje naukę szkolnej nie tylko jako obowiązek, ale także jako przyjemność;
  • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;
  • właściwie reaguje emocjonalnie na sukces lub porażkę;
 • jako członek społeczności klasowej:
  • utrzymuje serdeczne stosunki z innymi dziećmi w klasie, potrafi okazywać życzliwość, wczuwać się w przeżycia innych uczniów;
  • kulturalnie odnosi się do innych, stosuje zwroty grzecznościowe;
  • potrafi dzielić radość innych; gratuluje koleżankom lub kolegom wygranej;
  • sprawia radość innym dzieciom, składa im życzenia imieninowe, wręcza wykonane osobiście upominki;
  • opiekuje się dziećmi potrzebującymi pomocy; właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych, dostrzega ich pozytywne cechy i zachowania;
  • unika krzyku, kłótni i innych zachowań agresywnych w kontaktach z rówieśnikami;
  • szanuje cudzą własność i wytwory pracy koleżanek lub kolegów, szanuje tajemnicę korespondencji (SMS, e-mail, list).

W zakresie orientacji w czasie historycznym:

 • zna historię swojej rodziny.
 • rozumie nazwę swego kraju, jego stolicy, barw, godła i hymnu narodowego; rozpoznaje herb Warszawy i swojego miasta;
 • posiada wiedzę o przynależności do Unii Europejskiej;
 • zna polskie legendy i rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych;
 • potrafi zdobywać informacje o życiu wielkich Polaków, z których jesteśmy dumni;
 • uczestniczy w świętach narodowych i innych ważnych dniach pamięci narodowej;
 • zna wybrane zwyczaje i tradycje polskie;