Zagadnienia do egzaminu – edukacja informatyczna w klasie 3

Edukacja informatyczna

Uczeń:

• posługuje się myszą i klawiaturą;
• poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
• posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania;
• posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi, wykonując zadania;
• wyszukuje i korzysta z informacji;
• dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej;
• korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych – przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), nawiguje po stronach w określonym zakresie;
• odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
• programuje wizualnie historyjki wg pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami;
• programuje wizualnie: pojedyncze polecenia, w także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera;
• układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia;
• rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów;
• wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania;
• wkleja i usuwa elementy tekstowe – doskonali przy tym umiejętność pisania, czytania i prezentowania swoich pomysłów;
• tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką np. dyplomy; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja i usuwa elementy graficzne i tekstowe
• doskonali przy tym umiejętność pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;
• zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu;
• wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
• zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów;
• tworzy polecenie lub sekwencje poleceń do określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu; posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;
• wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne
• ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu;
• stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów, z niewłaściwego korzystania z komputera – zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.