Zagadnienia do egzaminu – edukacja matematyczna w klasie 1

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń kończący klasę I:
W zakresie stosunków przestrzennych i cechy wielkościowych:

 • określa położenie przedmiotów względem obserwatora;
 • określa położenie jednych przedmiotów względem innych obiektów;
 • wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół;
 • ocenia odległości między obiektami: daleko – blisko, bliżej – dalej; blisko – bliżej – najbliżej;
 • poprawnie używa przyimków, np.: za, przed, nad, pod, do, z, w, na zewnątrz, wewnątrz, obok;
 • przypisuje przedmiotom cechy typu: krótki, szeroki, wysoki, długi, wąski, gruby.
 • porównuje przedmioty pod względem wybranej cechy: długi – krótki; długi – dłuższy – najdłuższy; wąski – szeroki itp. ;
 • porządkuje przedmioty według wielkości, porządkuje patyczki od najmniejszego do największego i odwrotnie (tworzy ciągi rosnące bądź malejące);

W zakresie rozumienia liczb i ich własności:
Liczby pierwszej dziesiątki

 • zapisuje liczby za pomocą cyfr;
 • rozkłada liczby na składniki;
 • porównuje liczby.
 • porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące; określa miejsce liczby na osi liczbowej;

Liczby drugiej dziesiątki

 • zna pojęcia: liczby jednocyfrowe, liczby dwucyfrowe; zapisuje liczby cyframi arabskimi;
 • zna strukturę liczby dwucyfrowej (zapoznanie z dziesiątkowym systemem zapisywania liczb) wyróżnia rzędy: jedności i dziesiątek;
 • porównuje liczby dwucyfrowe w zakresie 20; umieszcza je na osi liczbowej;
 • porządkuje liczby według wielkości – rosnąco i malejąco;

Liczby w zakresie 100

 • liczy dziesiątkami do 100;
 • wskazuje jedności i dziesiątki w liczbie dwucyfrowej;

W zakresie posługiwania się liczbami:
Działania na liczbach pierwszej dziesiątki

 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100;
 • zapisuje działania za pomocą znaków matematycznych;
 • wykonuje obliczenia pieniężne; rozpoznaje monety: 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknot 10 zł;

Działania na liczbach drugiej dziesiątki

 • dodaje i odejmuje liczby wewnątrz drugiej dziesiątki, np.: 10 + 2, 12 + 4, 16 – 6, 16 – 4;
 • dodaje i odejmuje liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 • dodaje i odejmuje kilka liczb; poznaje i stosuje własności dodawania – przemienność;
 • mnoży liczby przez 10 w zakresie 100;
 • wykonuje obliczenia pieniężne (grosze, złotówki);
 • dostrzega związek dodawania z odejmowaniem;
 • sprawdza poprawność odejmowania za pomocą dodawania;
 • rozwiązuje łatwe działania z niewiadomą w postaci okienka;

W zakresie czytania tekstów matematycznych:

 • rozwiązuje proste zadania tekstowe;
 • analizuje treść zadania tekstowego; wyróżnia w niej dane liczbowe, niewiadomą; ustala związek między danymi a niewiadomą;
 • układa proste zadania tekstowe;

W zakresie pojęć geometrycznych:

 • dostrzega kształt różnych figur geometrycznych w otoczeniu;
 • rysuje figury za pomocą szablonów;;
 • obrysowuje modele figur geometrycznych, układa je z patyczków, itp. ;
 • tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur z drugich;
 • odróżnia i podaje nazwy takich figur, jak: koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat;
 • rysuje i mierzy odcinki (w zakresie 20 cm);

W zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych:

 • klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy;
 • tworzy zbiory zgodnie z podanym warunkiem;
 • ustala warunek, który spełniają elementy wskazanego zbioru;
 • przelicza elementy w zbiorach;
 • porównuje liczebności dwóch zbiorów; rozumie pojęcia: mniej – więcej – tyle samo i zapisuje te relacje za pomocą znaków: <, >, =;

W zakresie pomiarów:
Czas kalendarzowy

 • zna nazwy dni tygodnia; wymienia je we właściwej kolejności;
 • zna nazwy kolejnych miesięcy w roku;
 • podaje nazwę aktualnej pory roku oraz bieżącego miesiąca;.
 • wyszukuje w kalendarzu ważne daty np. urodziny, imieniny, święta;

Czas zegarowy

 • wie, jak wygląda tarcza zegara i wskazuje rolę poszczególnych wskazówek- mała wskazówka porusza się wolniej niż duża; duża wskazuje godziny, mała minuty;
 • odczytuje pełne godziny;
 • dokonuje proste obliczenia zegarowe na pełnych godzinach;

Długość

 • mierzy długości różnych przedmiotów różnymi miarkami, np. ołówkiem, klockiem, patyczkiem, zeszytem, krokami, kawałkiem sznurka;
 • wskazuje przydatności pewnych części ciała do wykonywania pomiaru: stopa, dłoń, palec, przedramię itp.;
 • zna funkcję linijki i posługuje się pojęciem centymetra;
 • mierzy długości linijką (w zakresie 20 cm);

Masa

 • waży przedmioty na wadze szalkowej bez użycia odważników; stosuje określenia: cięższy – lżejszy – tak samo ciężki; tu więcej – tu mniej – a tu tyle samo;
 • zna i posługuje się pojęciem kilograma;
 • waży przedmioty z użyciem odważników kilogramowych;

Pojemność

 • zna i posługuje się pojęciem litra;
 • odmierza płyny ćwierćlitrowym kubkiem i litrowym naczyniem (jeden kubek wody to mniej niż 1 litr; dwa kubki wody to mniej niż 1 litr; cztery kubki wody to tyle samo co 1 litr; pięć kubków wody to więcej niż 1 litr);