Zagadnienia do egzaminu – edukacja polonistyczna w klasie 1

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Uczeń kończący klasę I:
W zakresie słuchania:

 • uważne słucha wypowiedzi nauczycieli, innych osób z otoczenia;
 • wykonuje proste polecenia;
 • wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji;
 • uważne wsłuchuje się w to, co rozmówca przekazuje, nie przerywa nadawcy;
 • słucha w skupieniu czytanego tekstu, audycji telewizyjnej, nagrania na CD, wypowiedzi podczas uroczystości, przedstawień w taki sposób, aby po wysłuchaniu odtworzyć ich treść;

W zakresie mówienia:

 • poprawnie artykułuje poszczególne głoski i całe wyrazy;
 • zwraca uwagę na właściwe akcentowanie wymawianych słów;
 • dobiera słowa adekwatnie do rodzaju i intencji wypowiedzi: informacji, pytania, odpowiedzi, prośby, podziękowania, powitania, pożegnania;
 • zwraca uwagę na kulturalne wypowiadanie się;
 • wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, lektury, filmu, zachowań w krótkiej kilkuzdaniowej formie; udziela odpowiedzi na pytania; wygłasza z pamięci wiersze;
 • bierze udział w rozmowie na określony temat;
 • opowiada treść pojedynczego obrazka i historyjki obrazkowej;

W zakresie czytania:

 • poprawne rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu;
 • dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski, sylaby;
 • czyta wyrazy jedno-, dwu-, a następnie wielosylabowe oraz krótkie zdania i teksty;
 • czyta wyrazami;
 • czyta indywidualne, zespołowo, głośno i cicho krótkie teksty z podręcznika;
 • stara się czytać z naturalną intonacją;
 • zna treść lektur omawianych w klasie;
 • podejmuje próby samodzielnego czytania książeczek oraz czasopism dla dzieci;
 • odczytuje i rozumie sens uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów;

W zakresie pisania:

 • kształtnie, prawidłowo pisze w separacji kolejno poznawane litery;
 • poprawnie łączy litery w pisanych wyrazach;
 • układa wyrazy z rozsypanki literowej, a następnie proste zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisuje je;
 • przepisuje wyrazy i krótkie zdania z tablicy lub z książki;
 • pisze z pamięci poznane i omówione wcześniej wyrazy;
 • podpisuje ilustracje;

W zakresie ortografii:

 • pisze wyrazy z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie;
 • zapisuje dwuznaki ch, rz, sz cz, dz, dź, dż;
 • poprawnie pisze poznane i dobrze opracowane na zajęciach wyrazy z ę i ą;
 • pisze wielką literę na początku zdań, imion i nazwisk, nazw państw, miast, rzek;
 • poprawnie pisze poznane na zajęciach wyrazy z ó, h, ch, ż, rz;

W zakresie kształcenia językowego:

 • rozróżnia pojęcia: głoska, litera. Ma świadomość, że głoski zapisuje się za pomocą liter;
 • wyróżnia sylaby w wyrazach;
 • wyróżnia wyrazy w zdaniu;
 • wyróżnia zdania w tekście;

W zakresie samokształcenia:

 • podejmuje próby zapisu nowo poznanych liter i wyrazów oraz sprawdza poprawność ich zapisu z podanym w podręczniku wzorem;
 • korzysta z czasopism dla dzieci, zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania;

Spis lektur

 1. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) – Justyna Bednarek;
 2. Pamiętnik Czarnego Noska – Janina Porazińska.