Zagadnienia do egzaminu z chemii – klasa 7

Podręcznik wyd. „Nowa era”

Substancje chemiczne i ich przemiany
Właściwości fizyczne i chemiczne substancji.
Gęstość substancji – obliczanie gęstości
Obliczanie masy i objętości ze wzoru na gęstość – przekształcanie wzorów.
Rodzaje mieszanin i ich charakterystyka
Metody rozdzielania mieszanin
Różnica między zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną – przykłady reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych
Różnica między pierwiastkiem a związkiem chemicznym
Właściwości metali, stopy metali, korozja, metody ochrony przed korozją

Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają
Skład powietrza, właściwości powietrza
Gazy szlachetne – przykłady, zastosowanie
Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie: tlenu, tlenku węgla IV, wodoru,
Zanieczyszczenia powietrza: dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady. Przyczyny i skutki.
Reakcje chemiczne syntezy, analizy, wymiany – rozpoznawanie reakcji z zapisu, wskazywanie substratów i produktów, zapisywanie słowne przebiegu tych reakcji .

Atomy i cząsteczki składniki materii
Zjawisko dyfuzji, opisać zjawisko, podać przykłady
Jednostka masy atomowej – masy atomu, odnajdywanie masy atomowej w układzie okresowym.
Masa cząsteczkowa, obliczanie masy cząsteczkowej związków chemicznych i pierwiastków
Budowa atomu, protony, elektrony, neutrony, powłoka elektronowa, powłoka walencyjna, rdzeń atomu. Na podstawie układu okresowego ustalenie liczby atomowej, liczby protonów i elektronów, liczby powłok elektronowych, rysowanie modelu atomu.

Izotopy, określanie liczby protonów, neutronów i elektronów na podstawie liczby atomowej i masowej w izotopach.
Odczytywanie informacji z układu okresowego, wykazywanie zależności między położeniem pierwiastka w układzie a budową jego atomu.

Łączenie atomów. Równania reakcji chemicznych
Sposób tworzenia się wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego i niespolaryzowanego, wiązania jonowego. Przedstawianie sposobu tworzenia wiązań chemicznych w cząsteczkach.
Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych, elektronowych, związków chemicznych.
Tworzenie nazw związków chemicznych na podstawie wzorów sumarycznych.
Prawo stałości składu chemicznego: obliczanie stosunku masowego pierwiastków w związkach chemicznych, obliczanie składu procentowego pierwiastków w związkach chemicznych.
Zapisywanie równań chemicznych za pomocą symboli chemicznych na podstawie zapisu słownego, uzgadnianie (bilansowanie) równań reakcji chemicznych
Prawo zachowania masy. Obliczenia stechiometryczne.

Woda i roztwory wodne
Właściwości wody, budowa cząsteczki wody, rozpuszczanie substancji w wodzie, czynniki przyspieszające rozpuszczanie, rodzaje roztworów,
Rozpuszczalność substancji stałych i gazów – odczytywanie rozpuszczalności z wykresu
Stężenie procentowe roztworu, obliczanie stężenia roztworu, obliczanie masy substancji rozpuszczonej, zmiana stężenia roztworów.

Tlenki i wodorotlenki
Tlenki metali i tlenki niemetali – nazwy i wzory tlenków
Reakcje otrzymywania tlenków w reakcjach syntezy.
Rodzaje wiązań chemicznych w tlenkach.
Elektrolity i nieelektrolity – przykłady. Zmiana barwy wskaźników w zależności od odczynu.
Ustalanie wzorów wodorotlenków.
Wodorotlenek sodu, potasu i wapnia: właściwości i reakcje otrzymywania
Dysocjacja jonowa zasad, zapisywanie reakcji dysocjacji wodorotlenków