Zagadnienia do egzaminu z chemii – klasa 8

Podręcznik wyd. „Nowa Era”

Kwasy
Wzory i nazwy kwasów.
Kwasy beztlenowe chlorowodorowy, siarkowodorowy : wzór, reakcja otrzymywania, właściwości, zastosowanie. Określanie wartościowości niemetalu w reszcie kwasowej, określanie wartościowości reszty kwasowe
Kwasy tlenowe siarkowy IV, Siarkowy VI, węglowy, azotowy V, fosforowy V : wzór, reakcja otrzymywania, właściwości, zastosowanie. Określanie wartościowości niemetalu w reszcie kwasowej, określanie wartościowości reszty kwasowej
Dysocjacja jonowa kwasów: równania reakcji dysocjacji, (kwasy tlenowe zapis reakcji dysocjacji stopniowy)
Odczyn i pH roztworu.

Sole
Ustalanie wzorów soli z podanych nazw soli, ustalanie nazwy soli z wzoru sumarycznego soli.
Zapisywanie reakcji dysocjacji soli.
Reakcje zobojętnienia, metalu i tlenku metalu z kwasem, wodorotlenków z tlenkami niemetali, reakcje strąceniowe
Właściwości soli i zastosowania soli.

Związki węgla z wodorem
Gaz ziemny, ropa naftowa , węgle kopalne jako źródła węglowodorów. Destylacja ropy naftowej.
Alkany – wzór ogólny( korzystanie z wzoru – zapisywanie worów alkanów na podstawie liczby atomów węgla w cząsteczce) , wzory sumaryczne i strukturalne metanu, etanu, propanu, butanu, pentanu. Zależność stanu skupienia węglowodoru od liczby atomów węgla, spalanie butanu, właściwości benzyny.
Metan i etan – właściwości zastosowanie, reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego
Alkeny – wzór ogólny, wzory sumaryczne i strukturalne alkenów, reakcje spalania alkenów, reakcja przyłączania, reakcja polimeryzacji na przykładzie etenu. Właściwości etenu.
Alkiny – wzór ogólny, wzory sumaryczne i strukturalne alkinów, reakcje spalania alkinów, reakcja przyłączania, Właściwości etynu, reakcja otrzymywania etynu.

Pochodne węglowodorów

Alkohole – rozpoznawanie alkoholi po grupie funkcyjnej, pisanie wzorów sumarycznych, strukturalnych i półstrukturalnych alkoholi, podział alkoholi na monohydroksylowe i polihydroksylowe, równania spalania alkoholi, właściwości alkoholi w zależności od długości łańcucha węglowego
Metanol i etanol – wzory, właściwości , fermentacja alkoholowa. zastosowanie
Glicerol – wzór, właściwości zastosowanie

Kwasy karboksylowe – wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne kwasów karboksylowych, grupa funkcyjna , właściwości kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego, kwasy karboksylowe niższe i wyższe, właściwości i zastosowania
Kwas metanowy i etanowy- wzory, właściwości reakcje z wodorotlenkami i tlenkami, reakcje dysocjacji jonowej
Kwas stearynowy, palmitynowy, oleinowy – wzory, właściwości , zastosowanie
Estry – Pojęcie estry, grupa estrowa, mechanizm reakcji estryfikacji, wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne estrów, właściwości i zastosowanie

Aminokwasy – budowa aminokwasów, grupa aminowa, wiązanie peptydowe. Kwas aminooctowy – właściwości i budowa, wzór, reakcja kondensacji dwóch aminokwasów.

Substancje o znaczeniu biologicznym
Tłuszcze budowa tłuszczów, podział tłuszczów, rola w organizmie, zastosowanie

Białka – skład pierwiastkowy białek, rodzaje białek, właściwości i zastosowanie. Koagulacja i denaturacja białek

Sacharydy – rodzaje sacharydów, skład pierwiastkowy, podział , przykłady
Glukoza i fruktoza – występowanie, właściwości zastosowanie
Sacharoza – występowanie, właściwości, zastosowanie
Skrobia i celuloza – występowanie, właściwości, zastosowanie

Wszystkie pytania/wątpliwości do powyższych zagadnień proszę kierować na dziennik elektroniczny Librus do nauczyciela chemii.