Zagadnienia do egzaminu z geografii – klasa 8

 • Część pisemna:
  1. Zróżnicowanie klimatyczne Azji.
  2. Zjawisko trzęsień ziemi.
  3. Zasięg Ognistego Pierścienia Pacyfiku.
  4. Obszary o korzystnych i niekorzystnych obszarach dla rozwoju rolnictwa.
  5. Cechy japońskiej gospodarki.
  6. Państwa Bliskiego Wschodu.
  7. Rozmieszczenie opadów atmosferycznych na mapie klimatycznej.
  8. Rolnictwo plantacyjne.
  9. Ograniczenia rozwoju gospodarczego Afryki.
  10. Zmiany w poziomie niedożywienia ludności w Etiopii.
  11. Walory turystyczne Kenii.
  12. Ruch turystyczny w Kenii- analiza danych.
  13. Czynniki klimatotwórcze wpływające na klimat Ameryki.
  14. Zmiany liczny ludności Ameryki – analiza na podstawie wykresu.
  15. Przyczyny zaniku kultur pierwotnych Ameryki.
  16. Definicja wskaźnika urbanizacji.
  17. Wskazanie największych miast Ameryki na mapie.
  18. Struktura użytkowania ziemi w Kanadzie na podstawie wykresu.
  19. Surowce mineralne Australii na podstawie mapy.
  20. Rdzenni mieszkańcy Australii.
  21. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.
  22. Definicja głodu, niedożywienia, slumsów.
  23. Czynniki przyrodnicze sprzyjające osadnictwu w Chinach.
  24. Czynniki sprzyjające rozwojowi Doliny Krzemowej.
 • Część ustna:
  1. System kastowy w Indiach.
  2. Zjawisko dnia polarnego i nocy polarnej na obszarach okołobiegunowych.
  3. Ekologiczne następstwa wylesiania Amazonii.
  4. Sposoby walki z głodem w Afryce na przykładzie Etiopii.