Zagadnienia do egzaminu z historii – klasa 7

 1. Europa po kongresie wiedeńskim
  • Kongres wiedeński
  • Rewolucja przemysłowa
  • Nowe idee polityczne: liberalizm, konserwatyzm, początki ruchu robotniczego
 2. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim
  • Po upadku Księstwa Warszawskiego
  • Powstanie listopadowe
  • Skutki powstania listopadowego
  • Polska kultura pod zaborami
 3. Wiosna Ludów
  • Walki z porządkiem wiedeńskim, rewolucja lipcowa
  • Wiosna Ludów w Europie
  • Wiosna Ludów na ziemiach polskich, powstanie krakowskie
 4. Powstanie styczniowe
  • Powstanie styczniowe
  • Skutki Powstania styczniowego
 5. Europa i świat po Wiośnie Ludów
  • Stany Zjednoczone w XIX w; wojna secesyjna
  • Zjednoczenie Włoch
  • Zjednoczenie Niemiec
  • Przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich
   w XIX wieku
 6. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku
  • Zmiany polityczno-społeczne po upadku powstania styczniowego na ziemiach polskich
  • Działalność polityczna na ziemiach polskich
  • Kultura polska na przełomie XIX i XX w.
 7. I wojna światowa
  • Przyczyny I wojny światowej
  • Przebieg I wojny światowej
  • Rewolucja w Rosji
  • Zakończenie I wojny światowej
  • Sprawa polska w czasie I wojny światowej
 8. Świat w okresie międzywojennym
  • Skutki I wojny światowej w Europie
  • Faszyzm i nazizm
  • Komunizm i ZSRS
  • Kultura i społeczeństwo w okresie międzywojenny
  • Droga do wojny (agresywna polityka Japonii, militaryzacja Niemiec, wojna domowa w Hiszpanii, Anschluss Austrii, Konferencja Monachijska, Pakt Ribbentrop-Mołotow)
 9. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
  • Formowanie się centralnych ośrodków władzy i kształtowanie granic
   Rzeczypospolitej
  • Wojna z bolszewikami i traktat ryski
 10. II Rzeczpospolita w latach 1921–1939
  • Rządy parlamentarne i ich kryzys
  • Przewrót majowy i rządy sanacji
  • Społeczeństwo w II Rzeczpospolitej.
  • Osiągnięcia II Rzeczpospolitej
  • Kultura II Rzeczypospolitej
  • Polska przed II wojną światową (zajęcie Zaolzia, niemieckie żądania wobec polski, sojusz z Wielką Brytanią i Francją, pakt Ribbentrop-Mołotow)