Zagadnienia do egzaminu z informatyki – klasa 4

UCZEŃ:
– przestrzega zasad bhp w pracy na komputerze
– wymienia podstawowe fakty dotyczące historii powstania maszyn liczących i komputerów
– wymienia i omawia wybrane elementy zestawu komputerowego
– wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach (kopiuj, wklej, utwórz nowy folder)
– wymienia różnice między plikiem a folderem.

MS PAINT
– korzysta z podstawowych narzędzi programu Paint
– tworzy rysunek w programie Paint, korzystając z opcji zaznaczania oraz obracania
– zaznaczonego obszaru, z narzędzia Linia i Krzywa do narysowania sylwetek
– statku widocznego z przodu oraz z boku
– pracuje w kilku oknach programu Paint
– w programie Paint korzysta z narzędzia Tekst, zmienia czcionkę oraz wielkość liter

INTERNET
– definiuje internet jako ogólnoświatową sieć komputerów
– wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z internetu
– stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z internetu
– wymienia różnice między przeglądarką internetową a wyszukiwarką internetową
– wyszukuje w internecie informacje na zadany temat
– wpisuje adres strony internetowej w odpowiednim miejscu w przeglądarce internetowej
– omawia podstawowe zasady korzystania z plików znalezionych w internecie
– wyszukuje zdjęcia w internecie

SCRATCH
– wyjaśnia, na czym polega programowanie, i wymienia podstawowe zasady programowania
– opisuje interfejs programu Scratch
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Ruch”
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Kontrola”
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Zdarzenia”
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Czujniki”
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Wygląd”
– wykorzystuje przy tworzeniu programu polecenia z kategorii „Wyrażenia”
– tworzy własne tło w programie Scratch
– zmienia wygląd duszków i wykorzystuje je w tworzonym programie
– buduje skrypty, tworząc własne programy
– tworzy prosty program w języku Scratch
– stosuje skróty klawiszowe

EDYTOR TEKSTU
– formatuje tekst
– stosuje się do zasad edytorskich
– tworzy notatkę, stosując podstawowe formatowanie tekstu, m.in. pogrubienie, pochylenie
– korzysta z opcji Pokaż wszystko, aby sprawdzić poprawność zastosowanego formatowania
– wstawia i formatuje obiekty WordArt
– stosuje predefiniowane style
– stosuje listy numerowane i listy wielopoziomowe