Zagadnienia do egzaminu z informatyki – klasa 5

Jeśli uczeń nie miał dostępu do oprogramowania Microsoft Word lub PowerPoint można korzystać z darmowych OpenOffice lub LibreOffice.

MS Word
Uczeń:
a. wymienia reguły pisania w edytorze tekstu
b. wyjaśnia pojęcie formatowania obiektu
c. wstawia obrazy do dokumentu
d. wyjaśnia, kiedy i do czego użyć tabeli
e. charakteryzuje usługi w chmurze na przykładzie usługi OneDrive
f. określa, w jaki sposób korzystać z chmury dokumentów, np. usługi OneDrive
g. opisuje, jak udostępnić dokument do przeglądania oraz edycji innym użytkownikom
h. stosuje skróty klawiszowe
i. formatuje tekst
j. stosuje się do zasad edytorskich
k. wstawia i formatuje tabelę
l. wstawia i formatuje obrazy
m. wstawia i formatuje kształty
n. tworzy dokument w usłudze OneDrive
o. udostępnia dokument za pomocą usługi OneDrive

Scratch
Uczeń:
a. wyjaśnia, na czym polega programowanie
b. omawia zastosowanie zmiennych, parametrów, pętli
c. wyjaśnia pojęcie rozety
d. tworzy program w języku Scratch
e. wykorzystuje zmienne i powtórzenia do pracy z programem
f. korzysta z poznanych poleceń języka Scratch
g. wykorzystuje język Scratch do pisania własnych programów
h. korzysta z pętli (powtórzenia) bloku poleceń
i. korzysta z instrukcji warunkowych
j. obsługuje zdarzenie spotkania z przedmiotem

MS PowerPoint
Uczeń:
a. omawia podstawowe narzędzia programu PowerPoint
b. podaje cechy prezentacji
c. omawia efekty animacji w prezentacji
d. uruchamia program PowerPoint
e. uruchamia prezentację pokazu slajdów
f. wybiera motyw prezentacji oraz zmienia domyślne motywy
g. tworzy album fotograficzny za pomocą opcji Album fotograficzny
h. formatuje obraz dodany do prezentacji
i. dodaje multimedia do prezentacji (dźwięki i filmy)
j. korzysta z efektów przejścia oraz animacji
k. steruje dodanymi animacjami
l. tworzy prezentację multimedialną

Pivot Animator
a. Uczeń:
b. wyjaśnia pojęcie „animacja poklatkowa”
c. wymienia zasady tworzenia animacji poklatkowej
d. wymienia etapy tworzenia animacji
e. tworzy animacje poklatkowe
f. animuje postać
g. dodaje tło do animacji
h. tworzy własne postacie i elementy oraz je animuje