Zagadnienia do egzaminu z informatyki – klasa 7

 1. Komputer. Sieci komputerowe
  Uczeń:
  a. wyjaśnia pojęcia: „system dwójkowy (binarny)”, „bit”, „bajt”
  b. wyjaśnia, czym jest kod ASCII
  c. omawia proces przetwarzania danych przez komputer
  d. opisuje budowę i funkcjonowanie sieci domowej i szkolnej
  e. wyjaśnia pojęcie „internet”
  f. wymienia zasady bezpiecznego korzystania z internetu
  g. wymienia zagrożenia związane z korzystaniem z internetu
  h. wyjaśnia pojęcia: „prawo autorskie” i „licencja na oprogramowanie”
  i. opisuje typy licencji na oprogramowanie
  j. wyjaśnia pojęcia: „wirus”, „koń trojański”
  k. wymienia zasady komunikacji w internecie
  l. omawia działanie wyszukiwarki internetowej
  m. stosuje zasady bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie
  n. kopiuje, przenosi i usuwa pliki i foldery
  o. kompresuje i dekompresuje pliki i foldery
  p. tworzy kopie bezpieczeństwa danych
  q. zabezpiecza komputer przed działaniem szkodliwego oprogramowania
  r. korzysta ze szkolnej sieci komputerowej oraz internetu
  s. wyszukuje informacje w internecie
  t. wykorzystuje zaawansowane wyszukiwanie zasobów w internecie
  u. pobiera informacje i pliki z różnych źródeł
  v. ocenia przydatność pobranych materiałów w realizowanych zadaniach
  w. komunikuje się za pomocą internetu
 2. Strony WWW
  Uczeń:
  a. opisuje narzędzia do tworzenia stron internetowych
  b. wyjaśnia, czym są strona internetowa i witryna internetowa
  c. wyjaśnia pojęcie „kod źródłowy strony internetowej”
  d. wyjaśnia, czym jest znacznik HTML
  e. opisuje zasady projektowania stron internetowych
  f. stosuje zasady projektowania stron internetowych
  g. analizuje kod źródłowy strony internetowej
  h. planuje pracę nad stroną internetową
  i. tworzy własną stronę internetową w języku HTML
  j. dodaje elementy graficzne do strony
  k. łączy ze sobą strony za pomocą hiperłączy
  l. projektuje i tworzy witrynę internetową
 3. Grafika komputerowa
  Uczeń:
  a. wymienia podstawowe formaty plików graficznych
  b. opisuje zasady pracy na warstwach w edytorze grafiki
  c. omawia narzędzia programu GIMP
  d. wyjaśnia pojęcia „kolaż” i „fotomontaż”
  e. opisuje etapy dodawania animacji do obrazu
  f. wyjaśnia, w jaki sposób utworzyć animację w programie GIMP
  g. korzysta z narzędzi programu GIMP
  h. wykorzystuje warstwy, tworząc rysunki
  i. umieszcza napisy na obrazach
  j. modyfikuje fragmenty obrazów i całe obrazy
  k. przekształca formaty plików graficznych
  l. wykorzystuje filtry do poprawiania jakości zdjęć
  m. tworzy kolaże i fotomontaże
  n. tworzy animacje
  o. skanuje i drukuje obrazy
 4. Edytor tekstu
  Uczeń:
  a. wymienia zasady pracy z dokumentem tekstowym
  b. wymienia rodzaje tabulatorów
  c. opisuje i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu
  d. wyjaśnia pojęcia: „akapit”, „wersaliki”, „kapitaliki”
  e. opisuje sposoby formatowania obiektów graficznych w tekście
  f. wyjaśnia działanie stylów
  g. formatuje tekst: ustala atrybuty (czcionkę, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), ustawia wcięcia, interlinię
  h. stosuje tabulatory do wyrównywania tekstu
  i. redaguje tekst
  j. dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia
  k. korzysta z gotowych szablonów, wbudowanych słowników
  l. wstawia obraz do dokumentu tekstowego metodą klasyczną oraz korzystając z osadzania
  m. korzysta z edytora równań
  n. dzieli tekst na części
  o. łączy teksty ze sobą
  p. dodaje spis treści do rozbudowanych dokumentów wielostronicowych
 5. Prezentacje multimedialne i filmy
  Uczeń:
  a. wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna
  b. opisuje, jak dodawać do prezentacji filmy i dźwięki
  c. wymienia zasady wykorzystania materiałów w prezentacji (prawo autorskie)
  d. wymienia zasady nagrywania filmów
  e. tworzy prezentację multimedialną
  f. planuje pracę nad prezentacją
  g. dodaje obrazy, filmy i dźwięki do prezentacji
  h. dodaje animacje do elementów slajdów
  i. stosuje efekty przejścia między slajdami
  j. przygotowuje pokaz slajdów
  k. zapisuje prezentację jako pokaz slajdów
  l. nagrywa krótkie filmy
  m. nagrane filmy poddaje obróbce
  n. zapisuje filmy w różnych formatach