Zagadnienia do egzaminu z informatyki – klasa 8

 1. Arkusz kalkulacyjny
  Uczeń:
  a. opisuje adresowanie względne
  b. opisuje, co to jest adres bezwzględny
  c. wyjaśnia, co to jest adresowanie mieszane
  d. podaje przykłady zastosowania arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach
  e. wyjaśnia, na czym polega modelowanie i symulacja
  f. stosuje wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego
  g. modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń
  h. stosuje w zadaniach adresowanie względne
  i. stosuje adres bezwzględny lub mieszany, aby ułatwić obliczenia
  j. drukuje tabelę arkusza, dobierając odpowiednie parametry drukowania
  k. stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych
  l. przedstawia zgromadzone dane w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów
  m. stosuje zasady przygotowania wykresu w arkuszu kalkulacyjnym, m.in. zasady doboru typu wykresu do danych i wyników
  n. tworzy, zależnie od danych, różne typy wykresów
  o. wstawia do dokumentu tekstowego tabele i wykresy jako obiekt połączony
  p. wstawia do dokumentu tekstowego tabele i wykresy jako obiekt osadzony
  q. korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonuje samodzielnie prosty model, np. rzutu monetą
 2. Python/C++
  Uczeń:
  a. wyjaśnia pojęcie „algorytm”
  b. podaje przykłady algorytmów rozwiązywania wskazanych problemów
  c. wyjaśnia, kiedy algorytm jest określany jako algorytm z warunkami
  d. wyjaśnia pojęcie „iteracja”
  e. opisuje, na czym polega algorytm poszukiwania przez połowienie
  f. wyjaśnia metodę sortowania przez wybór
  g. przedstawia w postaci listy kroków algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym
  h. stosuje algorytm poszukiwania przez połowienie w celu znalezienia elementu w zbiorze uporządkowanym
  i. stosuje metodę sortowania przez wybór w celu porządkowania elementów
  j. stosuje algorytm sortowana bąbelkowego
  k. stosując algorytm, bada podzielność liczb
  l. wyodrębnia cyfry danej liczby
  m. stosuje algorytm Euklidesa (wersję z odejmowaniem)
  n. stosuje algorytm Euklidesa (wersję z dzieleniem)
  o. stosuje funkcje i podprogramy w wybranym języku programowania
  p. zapisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym w wybranym języku programowania
  q. zapisuje algorytm znajdowania wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym w wybranym języku programowania
  r. stosuje sortowanie tablic i list
  s. zapisuje algorytm sortowania przez wybór w wybranym języku programowania
  t. zapisuje algorytm sortowania przez zliczanie w wybranym języku programowania
 3. Prezentacja multimedialna
  Uczeń:
  a. wyjaśnia, czym jest prezentacja multimedialna
  b. opisuje, jak dodawać do prezentacji filmy i dźwięki
  c. wymienia zasady wykorzystania materiałów w prezentacji (prawo autorskie)
  d. wymienia najważniejsze etapy w rozwoju informatyki i technologii
  e. podaje przykłady zawodów wymagających wiedzy informatycznej
  f. tworzy prezentację multimedialną
  g. nagrywa krótkie filmy do prezentacji multimedialnej
  h. dodaje nagrane filmy do prezentacji
  i. modyfikuje filmy dodane do prezentacji
  j. dodaje do prezentacji dźwięk
  k. tworzy prezentację w postaci albumu fotograficznego
  l. analizuje historię rozwoju informatyki i technologii i na jej podstawie próbuje przewidzieć ich dalszy rozwój
  m. określa zakres kompetencji informatycznych niezbędnych w odpowiednio wybranych zawodach