Zagadnienia do egzaminu z języka angielskiego – klasa 6

Podstawą do opracowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego dla klasy 6 jest podstawa programowa z języka obcego nowożytnego oraz program nauczania języka angielskiego.

ŚRODKI JĘZYKOWE – LEKSYKALNE I GRAMATYCZNE

Człowiek
• dane personalne
• zainteresowania
• wygląd zewnętrzny
• uczucia i emocje

Dom
• miejsce zamieszkania
• opis domu
• pomieszczenia w domu i ich wyposażenie

Szkoła
• przybory szkolne
• opis pomieszczeń

Praca
• popularne zawody

Życie rodzinne i towarzyskie
• członkowie rodziny
• formy spędzania wolnego czasu
• czynności życia codziennego
• koledzy i przyjaciele

Żywienia
• artykuły spożywcze
• posiłki

Zakupy i usługi
• rodzaje sklepów
• towary
• sprzedawanie i kupowanie

Podróżowanie i turystyka
• miasto/wieś
• państwa i narodowości
• środki transportu
• kierunki świata

Kultura
• święta i obrzędy

Sport
• popularne dyscypliny sportowe

Zdrowie
• samopoczucie
• higiena osobista

Świat przyrody
• rośliny i zwierzęta
• krajobraz
• planety i przestrzeń kosmiczna
• pogoda

ZAKRES GRAMATYCZY

• CZASY: present simple, present continuous, past simple, past continuous, future simple, be going to
• rzeczowniki odsłowne stosowane po czasownikach love, like/don’t like, hate
• tworzenie rzeczownikowych i przymiotnikowych nazw narodowości
• stopniowanie przymiotników, konstrukcja as….as
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (określenie ilości: some, any, much, many, a lot of)
• zaimki: osobowe w formie dopełnienia, pytające (what, where, whose, why, when)
• przymiotniki i zaimki dzierżawcze
• wyrażenia przysłówkowe: after that, finally, then, next, first, later, the next day, in the end
• zaimki bezososbowe one/ones
• czasowniki modalne: would, could, should, must/mustn’t
• czasowniki: to be, have got, can (forma twierdząca, pytająca i przecząca)
• wyrażenia czasowe: from….to, in the year, on 24 August
• kolokacje z czasownikiem get
• tryb rozkazujący
• dopełniacz saksoński
• konstrukcje there is/are, there was/were

FUNKCJE JĘZYKOWE / REAGOWANIE JĘZYKOWE

• przedstawianie siebie, podawanie danych osobowych
• uzyskiwanie i udzielanie informacji nt. czynności życia codziennego
• wyrażanie: opinii, próśb, podziękowań, swoich upodobań, uczuć, emocji i zakazów
• użycie form grzecznościowych: Would you like…?
• opisywanie: domu i jego wyposażenia
• opisywania ludzi, przedmiotów i miejsc
• narracyjne relacjonowanie wydarzeń
• dawanie rad
• przyjmowanie i odrzucanie propozycji
• zgadzanie się i niezgadzanie z rozmówcą
• rozpoznawanie rodzajów tekstów czytanych
• wyszukiwanie informacji szczegółowych w tekście pisanym.