Zagadnienia do egzaminu z języka niemieckiego – klasa 7

 1. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 7 zostały opracowane w oparciu o program nauczania języka niemieckiego oraz podstawę programową z języka obcego.
 2. Zasady oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej z języka obcego nowożytnego oraz uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu.
 3. Tematyka:
  • Człowiek (formy pozdrowień, przedstawianie się, zainteresowania, upodobania, liczebniki 0-20, odmiana czasownika regularnego przez osoby, szyk prosty, szyk przestawny, zaimek osobowy)
   • Uczeń potrafi:
    • wymienić kraje niemieckojęzyczne
    • zrozumieć i powiedzieć, skąd pochodzą dane osoby
    • użyć różnorodnych form pozdrowień i pożegnań, zwracając się do rówieśników i
     osób dorosłych
    • podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, swój wiek, kraj pochodzenia
    • powiedzieć, do której klasy chodzi
    • zapytać o nazwisko, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek
    • powiedzieć, czym się interesuje
    • zapytać o hobby innych osób
    • opisać wygląd innych osób
    • wymienić cechy charakteru innych osób
    • zapytać dorosłą osobę o miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek i
     zainteresowania
    • liczyć od 0 do 20
    • przedstawić własną klasę
    • dowiedzieć się podstawowych informacji od grupy
    • czytać na głos, stosując poprawną wymowę i intonację
  • Rodzina (nazywanie członków rodziny, przedstawianie rodziny, moje zainteresowania, opis rodziny, rodzajnik określony i nieokreślony, zaimek dzierżawczy w 1. i 2. os. l. poj., przeczenie kein, rzeczownik w bierniku, odmiana czasowników nieregularnych)
   • Uczeń potrafi:
    • nazwać członków najbliższej rodziny
    • nazwać niektóre zwierzęta domowe
    • nazwać czynności dnia codziennego
    • w prosty sposób opisać członków rodziny
    • liczyć w zakresie od 20 –100
    • opowiedzieć o swojej rodzinie
    • zapytać o imię, wiek, miejsce zamieszkania członków rodziny innych osób
    • zrozumieć przeczenie kein
    • odmienić czasownik haben
    • zrozumieć opis innych osób
    • powiedzieć, co ktoś lubi robić
    • zapytać o zainteresowania innych osób
    • odmienić rzeczownik z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym
    • odmienić zaimek dzierżawczy
    • odmienić czasowniki nieregularne
  • Mój dzień (pytanie o czas, zajęcia w porach dnia, dni tygodnia, planowanie dnia, umawianie się, szyk przestawny w zdaniu, czasowniki rozdzielnie złożone, przyimki in i auf z biernikiem, forma möchte , szyk w zdaniu z czasownikiem möchte)
   • Uczeń potrafi:
    • zapytać o godzinę
    • podać czas oficjalny i nieoficjalny
    • wymienić pory dnia
    • opowiedzieć, co robi w poszczególnych porach dnia
    • wymienić czynności wykonywane codziennie
    • zapytać o zajęcia innych
    • określić ramy czasowe czynności
    • wymienić dni tygodnia
    • określić czas trwania jakiejś czynności
    • zapytać, dokąd ktoś idzie
    • powiedzieć, dokąd idzie
    • odmienić formę möchte
    • wymienić obiekty w mieście
    • zaproponować wspólne wyjście
    • zareagować na propozycję wspólnego wyjścia
  • Szkoła (przedmioty i oceny szkolne, przybory szkolne, plan lekcji, cechy i czynności nauczyciela, wyrażanie próśb, udzielanie rad, szkolni przyjaciele, tryb rozkazujący, liczba mnoga rzeczowników, zaimki dzierżawcze)
   • Uczeń potrafi:
    • wymienić przedmioty szkolne
    • zinterpretować plan lekcji (ile godzin, jakie, kiedy)
    • poprosić dorosłą osobę o pomoc
    • wymienić cechy charakteru nauczyciela
    • powiedzieć, jaki jest jego ulubiony przedmiot
    • uzasadnić, dlaczego lubi lub nie lubi określonych przedmiotów szkolnych
    • podać, jakie przybory szkolne ma w plecaku
    • poprosić kolegę o pożyczenie przyborów szkolnych
    • udzielać rad
    • określić upodobania innych
    • zapytać o upodobania innych
    • opisać własną klasę
    • zapytać innych o ich klasę
    • podać l. mnogą rzeczownika
    • odmienić i poprawnie stosować zaimki dzierżawcze
   • Jedzenie (upodobania kulinarne, potrawy i artykuły spożywcze, określenia miary i wagi opakowań, przepis kulinarny, lista zakupów, propozycja poczęstunku, zamówienie w lokalu gastronomicznym, dopełniacz imion własnych, zaimek nieosobowy man, rzeczowniki złożone, zaimek osobowy w bierniku)
    • Uczeń potrafi:
     • wymienić nazwy potraw,
     • zamówić w pizzerii jedzenie i picie,
     • podać kraj pochodzenia niektórych potraw
     • podać cenę
     • wymienić podstawowe artykuły spożywcze w piramidzie żywienia
     • wymienić, co jada na śniadanie
     • podać składniki sałatki
     • powiedzieć, co najchętniej jada, a czego nie lubi jeść
     • wymienić, co jada na obiad i kolację
     • zrozumieć przepis na sałatkę
     • zapytać o ulubione potrawy innych osób
     • zapytać o cenę
     • poprosić w sklepie o artykuły spożywcze
     • powiedzieć, co najchętniej jada, a czego nie lubi jeść,
     • zapytać o ulubione potrawy
     • złożyć zamówienie w lokalu
     • poprosić o rachunek