Zagadnienia do egzaminu z Wiedzy o społeczeństwie – klasa 8

 1. Potrzeby człowieka.
 2. Czym jest socjalizacja, samoocena.
 3. Role i normy społeczne.
 4. Grupy społeczne.
 5. Czym jest konflikt i kompromis.
 6. Negocjacje, mediacje, autorytet.
 7. Debata i dyskusja.
 8. Asertywność.
 9. Prawa i obowiązki dzieci.
 10. Prawa i obowiązki ucznia.
 11. Generacja praw człowieka.
 12. Zadania rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka.
 13. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka.
 14. Formy przemocy, przeciwdziałanie przemocy na nieletnich.
 15. Zagrożenia w Internecie.
 16. Odpowiedzialność prawna nieletnich.
 17. Prawa nieletnich.
 18. Zadania policji, straży miejskiej, służb porządkowych.
 19. Zadania gminy, powiatu i województwa.
 20. Czym jest naród, ojczyzna, symbole narodowe.
 21. Czym jest obywatelstwo, narodowość, tożsamość europejska.
 22. Co to jest patriotyzm.
 23. Mniejszości narodowe i etniczne.
 24. Kim jest uchodźca i imigrant.
 25. Szowinizm, rasizm, antysemityzm.
 26. Cechy państwa demokratycznego, autorytarnego i totalitarnego.
 27. Konstytucja RP.
 28. Kompetencje Prezydenta RP.
 29. Kompetencje sejmu i senatu.
 30. Zadania Rady Ministrów.
 31. Trójpodział władzy (ustawodawczy, wykonawczy, sądowniczy)
 32. Organizacje międzynarodowe.
 33. Zadania Nato i ONZ.
 34. Unia Europejska.
 35. Przyczyny konfliktów.
 36. Rodzaje terroryzmu.