Egzamin ósmoklasisty 2021/2022
– informacje dla rodziców i uczniów

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów:

  • 24.05 (wtorek) – JĘZYK POLSKI (trwa 120 minut)
  • 25.05 (środa) – MATEMATYKA (100 minut)
  • 26.05 (czwartek) – JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (90 minut).

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Ważne daty dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

  • Termin wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 8 lipca 2021 r.

Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

Do egzaminu w terminie dodatkowym (13, 14 i 15 czerwca 2022 roku) przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z ważnych przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  • Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
  • Wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły.

Drodzy Rodzice:

Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie dyrektorowi szkoły oświadczenia lub zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku oraz dostarczyli Dyrektorowi szkoły przed egzaminem lek, najpóźniej do 23 maja do godziny 13.00.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie internetowej CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

i OKE:

Egzamin ósmoklasisty | Wrocław – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (oke.wroc.pl)

➢ Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty zawarte są w dokumencie Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022, dostępnej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Na tych stronach dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Szczegółowych informacji uczniom, dotyczących organizacji egzaminu oraz prawidłowego kodowania prac udzieli wychowawca klasy na zajęciach z wychowawcą.

HARMONOGRAM / PRZEBIEG EGZAMINU

Na egzaminy uczniowie zobowiązani są przyjść o godzinie 8.30.

➢ W dniu egzaminu uczniowie powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.

➢ Przed wejściem do sali losują numer stolika, przy którym będą pracować.

➢ Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 ➢ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 ➢ Do czasu trwania egzaminu z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

➢ Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.

➢ Przy wejściu do wyznaczonej sali uczniowie losują miejsce, przy którym będą pisali egzamin. Każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku, na którym znajdować się mogą wyłącznie arkusze egzaminacyjne, niezmazywalny długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem a w przypadku egzaminu z matematyki – również linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

➢ Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

➢ Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych ani żadnych rządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, itp., ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady może każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

 ➢ Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu uczeń powinien zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, wpisać kod ucznia (zawiera nr w dzienniku i symbol klasy, np. A01), pesel oraz powinien nakleić naklejkę z kodem szkoły w wyznaczonych miejscach na arkuszu. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

 ➢ W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czynności związane z kodowanie prac wykonują członkowie zespołów nadzorujących egzamin.

➢ Do ostatniej strony arkusza egzaminacyjnego dołączona jest karta odpowiedzi, na której zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych (zgodnie z instrukcją na 1 stronie).

➢ Obowiązek przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi nie dotyczy uczniów mających arkusze dostosowane oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Uczniowie Ci zaznaczają odpowiedzi bezpośrednio przy zadaniach w arkuszu.

➢ W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. Przed opuszczeniem sali, zdający pozostawia zamknięty arkusz, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

➢ Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

➢ Po upływie czasu na egzamin, zakończeniu pracy z arkuszem i przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi uczeń odkłada zamkniętą pracę na brzeg stolika.