Procedura pobytu dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żelaźnie oraz w oddziale przedszkolnym Szkoły w czasie pandemii COVID-19

Celem procedury jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w placówce w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.

I. PRZYGOTOWANIE SAL I POMIESZCZEŃ

1. Do przyjęcia dzieci w czasie pandemii COVID-19, przygotowane są wszystkie sale do nauki i zabawy.

2. W sali nauczyciel przeprowadza selekcję zabawek oraz wyposażenia, pozostawiając takie, które nadają się do szybkiej dezynfekcji.

3. Z sali należy usunąć dywany i inne przedmioty, które łatwo przyciągają kurz, bakterie i wirusy. Dezynfekcja odbywa się raz dziennie.

4. W toaletach dostępne są dla dzieci ręczniki papierowe i mydło antybakteryjne, a w widocznych miejscach umieszcza się instrukcję poprawnego mycia rąk.

II. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole wyłącznie zdrowe dziecko. (bez kataru, kaszlu oraz objawów przeziębienia)

2. Rodzic i dziecko wchodząc do przedsionka placówki musi mieć założoną maseczkę.

3. Wstęp do placówki ogranicza się do przebywania na parterze w budynku.

4. Pracownik obsługi, wyposażony w rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę, wpuszczający dziecko/rodzica, dokonuje wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dezynfekuje ręce.

5. Jeżeli dziecko wykazuje symptomy chorobowe: kaszel, gorączka, katar, bóle brzucha, brak apetytu, itp. pracownik przeprowadzający wywiad odmawia przyjęcia dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole. Jeżeli dziecko nabyło niniejsze objawy w szkole/oddziale przedszkolnym przy tutejszej szkole zostaje odizolowane od grupy, a nauczyciel powiadamia rodzica o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole.

6. Punkt izolacji w naszej Szkole to gabinet pedagoga/logopedy

7. Pracownik obsługi może dokonać pomiaru temperatury ciała również rodzicowi lub innemu opiekunowi przyprowadzającemu dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole.

8. Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

III. POBYT DZIECKA W PLACÓWCE

1. Po wejściu do szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole dzieci dezynfekują ręce lub myją mydłem antybakteryjnym w toalecie.

2. Nie wolno dzieciom przynosić zabawek i innych przedmiotów z domu.

3. Sale wietrzone są ciągle lub co najmniej raz na godzinę.

4. Dzieci myją ręce po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami i po powrocie
z placu zabaw/boiska

5. Pracownice obsługi razy dziennie dezynfekują umywalki, deski sedesowe, klamki, podłogi, włączniki światła i inne miejsca często dotykane dłońmi. Czynności te są wykonywane podczas nieobecności dzieci w pomieszczeniach
i zgodnie z zaleceniami producenta środka.

6. Stoliki, krzesła i biurka w salach są dezynfekowane po zajęciach.

7. Czynności higieniczne przy dzieciach należy wykonywać w rękawiczkach
i maseczkach.

8. Pracownicy obsługi ewidencjonują czynności dezynfekcyjne pomieszczeń
i wyposażenia w specjalnym zeszycie, wpisując datę oraz godzinę dezynfekcji
i podpisując ten fakt.

9.  Posiłki wydawane są w klasach gdzie przebywają dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 1-3. Natomiast dla uczniów starszych w sali nr 4 z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

10. Dla zachowania bezpieczeństwa, dzieci będą wychodziły na spacery i plac zabaw.

11.  Rodzice odbierający dziecko ze szkoły/oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole zobowiązani są do zachowania bezpiecznych odległości.


IV.  PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Pracownicy przed wejściem do budynku oraz po zakończeniu pracy dezynfekują ręce płynem dezynfekującym na bazie alkoholu (zgodnie z instrukcją,).

3. Przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu, każde stanowisko, blaty, klamki, wyłączniki prądu i sprzęt należy zdezynfekować płynem na bazie alkoholu minimum 60% (zgodnie z zaleceniem producenta stosowanego środka dezynfekującego).

4. Osobom nie będącym pracownikami szkoły/przedszkola zabrania się wchodzenia do pomieszczeń przedszkola.

5. Odbiór posiłków odbywa się przez pracownika szkoły, który ma ubrane rękawiczki, maseczkę ochronną lub przyłbicę .

6. Wydawanie posiłków i ich spożywanie odbywa się z zastosowaniem przepisów o dystansie społecznym w grupach dostosowanych do powierzchni wydawalni.


V.  ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA OBJAWÓW CHOROBY

1. Do pracy w szkole/oddziale przedszkolnym przy tutejszej szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.

3. Pracownik będący na terenie szkoły/ oddziału przedszkolnego przy tutejszej szkole, który zauważył objawy choroby u siebie lub współpracownika, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora.

4. Potwierdzenie u pracownika objawów choroby skutkuje odizolowaniem pracownika od innych, umieszczeniem go w pomieszczeniu do tego przygotowanym lub nakazie niezwłocznego udania się do domu i skontaktowania się z lekarzem rodzinnym.

5. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni.

7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Kłodzku i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.